بانک اطلاعاتی پاچنار

انجمن فارسیِ سَره، گروهی از دوستداران و دلبستگان زبان فارسی را دربرمی‌گیرد که در گفتار و نوشتارِ فارسی، خواستارِ سَره‌گرایی هستند.
لینک مطلب
۰۷:۰۸:۰۰ ۱۳۹۱/۰۱/۱۰